logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginEvidence veterinárních technických prostředků PDF Tisk Email

Evidence VTP

Podle § 3 odst (1) písm u), zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů, se veterinárními technickými prostředky rozumí zařízení, přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné předměty nebo výrobky včetně příslušenství, používané samostatně nebo v kombinaci spolu s potřebným programovým vybavením, které jsou určeny k použití u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, diagnózy, sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení, náhrady nebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, anebo kontroly březosti, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v organizmu zvířete nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolizmu, jejichž funkce však může být takovými účinky podpořena; za veterinární technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete.

Veterinární technické prostředky (VTP) musí splňovat požadavky zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů.

V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že požadavky na VTP jsou dále upraveny některými dalšími předpisy, které musí být při posuzování zohledněny - jde naspříklad o zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete – mikro čipy, musí dále splnit požadavky nařízení (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (splnění podmínek stanovených ISO normami) a některé další předpisy. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o prostředky, které se aplikují (většinou) subkutánně musí být dále posouzeny vlastnosti bezpečnosti pro zvíře, včetně hlediska mikrobiální čistoty (sterility).

U veterinárních technických prostředků se Ústavem posuzuje jejich a bezpečnost pro zvířata, veřejné zdraví a životní prostředí, jejich vlastnosti a způsobilost dosáhnout účelu, ke kterému jsou veterinární technické prostředky určeny.

 

Dnem 15. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 368/2019 Sb., ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto je i zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, kde dochází ke změně jeho Přílohy a to Položky 69, kde se doplňují správní poplatky týkající se veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků (aktuální správní poplatky naleznete v Pokynu ÚSKVBL/UST-3/Rev.3).

Změny veterinárního zákona týkající se veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků jsou obsaženy v §65 až §66b) novely zákona. Důležitá jsou také přechodná ustanovení Čl. II. bod 4 a 5  http://www.sagit.cz/info/sb19368. Novela mimo jiné upřesňuje požadavky pro schválení veterinárního přípravku a jeho zapsání do Seznamu schválených veterinárních přípravků  a požadavky pro zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků. Dále stanovuje povinnost předkládání žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí veterinárního přípravku, pokud držitel rozhodnutí má v úmyslu i nadále veterinární přípravek uvádět v České republice do oběhu a obdobně se také nově zavádí povinnost prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků a povinnost předkládání žádostí o změny rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu.

V návaznosti na novelu veterinárního zákona došlo také k aktualizaci všech formulářů žádostí týkajících se schvalování veterinárních přípravků a zápisu veterinárních technických prostředků  

 

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Říjen 2021 12:38